0 votes
Where is Zayn Malik from originally?

1 Answer

0 votes
Bradford, United Kingdom
...