Recent questions and answers

To see more, click for the full list of questions or popular tags.

Bakit dapat labanan ang academic calendar shift?

Ang academic calendar shift, kasama ng programang K-12, ay bahagi ng pangkalahatang atakeng neoliberal sa edukasyong Pilipino. Higit na papasahulin ng planong calendar shift ang edukasyong komersyalisado, kolonyal at elitista sa bansa. Bahagi ang shift ng mga imposisyon ng US sa planong “integrasyon” ng ASEAN

...