Bakit dapat labanan ang academic calendar shift?

Ang academic calendar shift, kasama ng programang K-12, ay bahagi ng pangkalahatang atakeng neoliberal sa edukasyong Pilipino. Higit na papasahulin ng planong calendar shift ang edukasyong komersyalisado, kolonyal at elitista sa bansa. Bahagi ang shift ng mga imposisyon ng US sa planong “integrasyon” ng ASEAN na naglalayong higit na patindihin ang mga patakaran ng liberalisasyon, pagragasa ng dayuhang kapital at pagsasamanatala sa murang lakas paggawa sa rehiyon.
...