Bakit dapat labanan ang academic calendar shift?

Ang academic calendar shift, kasama ng programang K-12, ay bahagi ng pangkalahatang atakeng neoliberal sa edukasyong Pilipino. Higit na papasahulin ng planong calendar shift ang edukasyong komersyalisado, kolonyal at elitista sa bansa. Bahagi ang shift ng mga imposisyon ng US sa planong “integrasyon” ng ASEAN na naglalayong higit na patindihin ang mga patakaran ng liberalisasyon, pagragasa ng dayuhang kapital at pagsasamanatala sa murang lakas paggawa sa rehiyon. Sa kabila ng mga napatunayan nang mga praktikal na kapalpakan ng paglilipat sa Agosto / Setyembre ng pasukan noong 60’s at malawak na pagtutol ng mga mag-aaral, magulang at guro sa kampus, niratsada pa rin ng Unibersidad ng Pilipinas (UP) at iba pang mga mayor na mga paaralan sa bansa ang plano. Nagpapanggap ang Commission on Higher Education (CHED) na ayaw nito ang calendar shift pero wala naman itong ginagawa para pigilan ito. Sinuportahan ng Malakanyang ang calendar shift at sinabing may laya ang mga pamantasan na gawin ito. Matatandaang ang opisyal ng LP na si Frank Drilon ang unang bumuhay sa panukala.
...